historyKort overzicht Jurdoc

De behoefte aan een grotere toegankelijkheid van juridische documentatie van de Nederlandse Antillen en Aruba is een bekend gegeven. Dankzij het Jurdoc-project kan een veelheid aan initiatieven uit het verleden worden gebundeld, waardoor het mogelijk wordt een belangrijk deel van de wetgeving en een substantiële hoeveelheid jurisprudentie bereikbaar te maken voor verschillende doelgroepen.


Terugblik

In het verleden werden verschillende pogingen ondernomen om de toeganke¬lijkheid en de kwaliteit van juridische documentatie op het gebied van wetge¬ving en jurispru¬dentie op de Nederlandse Antillen en Aruba te verbete¬ren.
De vele activiteiten van onder meer de stichtingen TAR (Tijdschrift voor Antilliaans Recht-Justitia), SLW (Stichting Losbladige Wetgeving) en SNAAJ (Stichting Ned. Antilliaan¬se en Arubaanse Jurisprudentie) zijn hiervan de belangrijkste uitingen.
Ondanks het feit dat de behoefte aan het verbeteren van de toegankelijk¬heid en de kwaliteit van juridische documentatie al lange tijd duidelijk was, was het ook alge¬meen bekend dat de meeste initiatieven met aanzienlijke problemen te kampen hadden en veelal niet opleverden wat verwacht werd. Daarnaast waren de kosten vaak aanzienlijk.

Feit is dat men in het verleden steeds met dezelfde problematiek geconfron¬teerd werd:
- Versnippering: veel initiatieven beperkten zich tot een bepaald deelge¬bied (hetzij wetge¬ving, hetzij jurisprudentie of onderdelen daarvan) en er was dus geen geïnte¬greerde aanpak.
- Afhankelijkheid: men was sterk afhankelijk van een kleine groep perso¬nen, waardoor - mede door de vele personele mutaties onder meer bij het Hof -de continuïteit van een initiatief heel vaak aangetast werd.
- Financiën: mede door de zeer kleine markt voor juridische documen¬tatie in de Neder¬land¬se Antillen en Aruba vielen de kosten van elke publicatie telkens weer bijzonder hoog uit.

Gelet op deze ervaringen was het duidelijk dat er bij het kiezen van een aanpak voor een nieuwe opzet enkele uitgangspunten zeer concreet en scherp moesten worden geformuleerd en bewaakt:
 Het moet gaan om een structurele verbetering: dus niet een eenmalige actie, doch een blijvende activiteit met blijvend rendement.
 Een breed belangen-veld moet gediend worden: men moet zich niet richten op de belangen van een bepaalde groep, maar op de belangen van een groot aantal maatschap¬pelijke groeperingen.
 Eenduidige en praktisch haalbare doelstellingen: alle deelnemende partijen moeten dezelfde concreet-geformuleerde doelstellingen nastre¬ven en die doelstellingen moeten lopende de rit worden bewaakt.

Tegen¬ deze achtergrond en in het kader van het streven om de toegankelijkheid en de kwaliteit van juridische documentatie op het gebied van wetge¬ving en jurisprudentie op de Nederlandse Antillen en Aruba te verbeteren, is door de besturen van de stichtingen die zich op de Nederlandse Antillen en Aruba bezighouden met juridische documentatie op 5 februari 1992 de Stichting Jurdoc (Juridi¬sche Documenta¬tie van de Nederlandse Antillen en Aruba) opgericht.

Deze nieuwe stichting [JURDOC: Stichting Juridische Documenta¬tie van de Nederlandse Antillen en Aruba.] heeft op 28 decem¬ber 1992 bij KABNAA een project-voorstel ingediend ter finan¬ciering van het project: Juridische documentatie Nederlandse Antillen en Aruba. (JURDOC).
Dit JURDOC-project is op 30 december 1993 goedgekeurd door de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en ging van start in mei 1994.Doelstellingen

Het JURDOC-project beoogt dus primair structurering van de toegankelijkheid van juridische documentatie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
De toegankelijkheid van deze documentatie is een belangrijke factor voor de kwaliteit van de rechtspleging en de kwaliteit van de rechtspleging is weer een factor van gewicht bij o.a. het maatschap¬pelijk functioneren van de Nederlandse Antillen en Aruba.

De primaire doelstelling van de Stichting Jurdoc en het Jurdoc-project kan als volgt worden geformuleerd:
Juridische documentatie op het gebied van jurisprudentie en wetgeving van de Neder¬land¬se Antillen en Aruba moet op zoda¬nige wijze be¬schik¬baar zijn dat elke jurist op de Nederlandse Antillen en Aruba met een minimum aan inspanning en kosten toegang heeft tot de informatie die nodig is voor zijn of haar werk.

Stichting en project menen dat het realiseren van deze doelstelling een essentiële voorwaarde was- en nog steeds is - voor de 'rule of law' en voor de rechtsbescher¬ming waarop alle maatschappelijke groeperingen en burgers van de Nederlandse Antillen en Aruba recht hebben. Toegang tot rechtsbronnen is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van de rechtsstaat, de democratie en het openbaar bestuur.

 

Organisatie

In het bestuur van de Stichting hebben op dit moment  zitting:

  • mw. mr.drs. M. Lieuw, voorzitter.
  • prof. mr. F. Kunneman, secretaris.
  • mr. ing. H. Maduro, penningmeester.
  • prof. dr. J. de Boer, bestuurslid.
  • mr. G. Bouma, bestuurslid.

Prof.dr. R. Römer (†) was de eerste voorzitter van het bestuur in de periode 1994-2001.
Mr. J.S. Blijd is projectleider, tevens hoofd van het Jurdoc-bureau.
Prof. dr. A.W. Koers van de Universiteit van Utrecht treedt op als adviseur.

 


Beginsituatie en werkwijze

In mei 1994 werd een begin gemaakt met de realisatie van het JURDOC-project.
Het project steunt op een projectdossier, waarin een voorstel uitgewerkt wordt om de toegankelijk­heid en de kwaliteit van juridische documentatie op het gebied van wetgeving en jurisprudentie van de Nederlandse Antillen en Aruba structureel te verbeteren.
Bij het opstellen van het projectdossier werd steun ontvangen van professor dr. A. W. Koers, hoogleraar juridische informatica aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Naast eerdere pogingen om de toegankelijkheid en kwaliteit van de wetgeving en jurisprudentie op de Nederlandse Antillen en Aruba te verbeteren lopen er ook andere activiteiten op het gebied van het vastleggen cq ordenen van wetsteksten en jurisprudentie. Uiteraard moet er zoveel mogelijk worden voortgebouwd op zowel hetgeen in het verleden tot stand gebracht is, alsook op de lopende producties van de verschillende stichtingen.

Duidelijk moet gesteld worden dat er niet gestart is vanuit een nulniveau.
Wel was het nodig om de beginstand te inventariseren en geordend in kaart te brengen.Aanpak
Het  Jurdoc-project (JURDOC-I) beoogt (dus) primair verbetering van de toeganke­lijkheid en kwaliteit
van juridische documentatie van de Neder­landse Antillen en Aruba. Daarbij zijn prioriteiten gesteld en is gekozen voor een gefaseer­de aanpak.
In eerste instantie werd gewerkt aan het inrichten van een structuur en een systeem om op kortetermijn te komen tot een databank waarin alle vonnissen van het Hof vanaf 1990 integraal zijn opgenomen en waarin daarnaast de belangrijkste Arubaanse wetge­ving en wetgeving van deNederlandse Antillen is te vinden.