history

VERDERE PLANNING


Een vervolgtraject met drie sporen

 

Drie sporen
Een Jurdoc-vervolgtraject zal een breed gebied met een grote diversiteit aan activiteiten moeten omvatten.

Zowel inhoudelijk, als organisatorisch is het daarom zinvol het geheel op te delen in drie samenhangende, maar te onderscheiden “sporen”.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is een onderscheid te maken tussen activiteiten die gerekend moeten worden tot de “going concern” van Jurdoc en activiteiten die zodanig nieuw en innovatief zijn dat ze beter projectmatig aangepakt kunnen, inclusief eigen financiering.Dit onderscheid leidt tot drie sporen in het totale vervolgtraject

Spoor 1: Consolidatie: voortzetting van hetgeen tot nu toe bereikt is.
Dit spoor is in feite voortzetting van de lopende activiteiten van Jurdoc-1, zij het met een beperkte  uitbreiding van de jurisprudentie.
De samenwerking met het Hof van Justitie, met het Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken van de Ned. Antillen en de Directie Wetgeving van Aruba zal nader geconsolideerd moeten worden. 

Spoor 2: Inbedding: versterken van de relatie met de UNA.
Dit spoor richt zich op de verbreden en uitdiepen van de relatie van Jurdoc met de UNA, in het bijzonder de Juridische Faculteit.
De samenwerking met de UNA zou op termijn kunnen leiden tot een structurele inbedding van Jurdoc in de Juridische Faculteit van de UNA, in elk geval voor wat betreft alle activiteiten in de rubriek “going concern”.

Spoor 3: Uitbouw: aanpakken van nieuwe activiteiten.
Spoor 3 tenslotte omvat de wezenlijk nieuwe activiteiten: verbreding van het werkterrein, zowel qua wetgeving als qua jurisprudentie, en het meer actief inspelen op de vraag naar juridische informatie, vooral bij maatschappelijke groeperingen en burgers.

 

 

SCHEMATISCH:


 

 Spoor  1

CONSOLIDATIE

 

Spoor  2

INBEDDING

 

Spoor  3

UITBOUW


JURISPRUDENTIE


JURISPRUDENTIE


JURISPRUDENTIE

 

 

 

Uitspraken in ambtenarenzaken

Inventarisatie relevante pre 1994 jurisprudentie

Hof uitspraken in strafzaken

Landsverordening administratieve rechtspraak

 

GEA uitspraken burgerlijke zaken

Uitspraken Raad van Beroep Belastingzaken

 

GEA uitspraken strafzaken

 

WETGEVING

WETGEVING

WETGEVING 

 

 

 

Onderwijs

Studentenbundels

Eilandelijke regelgeving

Arbeidswetgeving

 

Belastingwetgeving

Sociale wetgeving

 

Statenstukken

Strafwetgeving

 

 

Bijzondere Arubaanse regelingen

OVERIGE ZAKEN

OVERIGE ZAKEN

OVERIGE ZAKEN

 

 

 

Bijhouden Hof uitspraken  en uitspraken HR

Digitaliseren oudere UNA publicaties

Ontwikkelen  helpdesk

Bijhouden wetgeving Aruba Nederlandse Antilllen

 

Ontwikkelen website

Bijhouden CD-Roms en losbladige uitgaven

 

Overgang van losbladig naar boekvorm

Consolidatie organisatie en samenwerking derden

 

Overdracht projectresultaat aan vaste organisatie